Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 195 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили

28.04.2023 / 14:55

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени 195 (сто деветдесет и пет) вакантни длъжности

във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба

в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ на български граждани след провеждане на конкурс.

 

Обявените длъжности са в следните военни формирования:

 

- 93 длъжности във военно формирование 38010 – Приселци;

- 7 длъжности във военно формирование 22580 – Приселци;

- 71 длъжности във военно формирование 22480 – Бургас;

- 13 длъжности във военно формирование 34590 – Бургас;

- 5 длъжности във военно формирование 18360 – Бургас;

- 6 длъжности във военно формирование 56080 – Варна.

 

 

Подробно с вакантните длъжности за служба в доброволния резерв

може да се запознаете на нашите профили в Инстаграм и Фейсбук

и на място във Военно окръжие – Сливен.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Сливен, подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 28 юли 2023 г.

 

Желаещите да кандидатстват за служба в доброволния резерв, подават заявление до командира на Военноморските сили, като прилагат следните документи:

1. Автобиография;

2. Копие от документи за придобито образование и квалификация;

3. Копие на документ за трудов стаж;

4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗРВСРБ;

5. Декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение;

6. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;

7. Копие от военноотчетна книжка (за тези, които са отслужили наборна военна служба);

8. Свидетелство за съдимост (за работа в Министерството на отбраната);

12. Други документи, съгласно с изискванията за заемането на длъжностите.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за служба в доброволния резерв

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

 

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

 

Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на изискванията на чл. 24 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България:

 Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

 Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

 Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

 Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

 Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”;

 Към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им остават не по-малко от 2 (две) години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв;

Пределната възраст за служба в доброволния резерв, е както следва:

- За войници (матроси) – 55 години.

- За сержанти (старшини), офицерски кандидати, младши и старши офицери – 60 години.

 Да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

 

Службата на българските граждани в доброволния резерв е служба с особено предназначение, свързана с отбраната и сигурността на Република България.

За всяка навършена година на разположение за активна служба, резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение, в съответствие със заеманата длъжност, за която е сключен договорът и присвоеното военно звание. Възнагражденията се изплащат през месеца, следващ месеца на навършването на годината, на разположение за активна служба от резервиста.

За времето на разположение за активна служба резервистите имат право на:

- Предимство при кандидатстване за приемане на военна служба и обучение във висшите военни училища, при равни други условия.

- Ползване на болниците на Министерството на отбраната за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

- Ползване на почивните бази на Министерството на отбраната при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

По време на активна служба трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от страна на работодателя (органа по назначаването).

 

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев