Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява длъжности за служба в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

20.12.2021 / 09:11

ОБЯВА

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени длъжности за служба в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ,

които могат да се заемат от български граждани освободени от военна служба,

без провеждане на конкурс.

 

Обявените длъжности са в следните военни формирования:

 

- за Централно военно окръжие:

8 длъжности във Военно окръжие ІІ степен – Сливен

 

- за Военноморски сили:

8 длъжности във военно формирование 22480 – Бургас

10 длъжности във военно формирование 38010 – Варна

 

- за Сухопътни войски:

25 длъжности във военно формирование 22220 – Сливен

180 длъжности във военно формирование 26260 – Сливен

 

Подробно с вакантните длъжности за служба в доброволния резерв

може да се запознаете на профилите ни във Фейсбук и Инстаграм,

на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел, Твърдица.

 

 

Кандидатите за служба в ДР трябва да отговарят на следните изисквания:

 

- Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.

- Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв.

- Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

- Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

- Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”.

- Към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им остават не по-малко от 2 (две) години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв.

Пределната възраст за служба в доброволния резерв, е както следва:

- За войници (матроси) – 55 години.

- За сержанти (старшини), офицерски кандидати, младшите офицери и старшите офицери – 60 години.

- За офицерите с висши военни звания – 65 години.

- Да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

Българските граждани освободени от военна служба и желаещи да кандидатстват за служба в доброволния резерв, подават заявление до началника на Военно окръжие ІІ степен – Сливен, за избрана от тях длъжност обявена със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-1070/25.11.2021 г., като прилагат следните документи:

 

1. Автобиография.

2. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит.

4. Свидетелство за съдимост – за работа в Министерството на отбраната.

5. Декларация, че нямат друго гражданство освен българско.

6. Декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение.

7. Декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (при наличие на несъответствие).

8. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни.

9. Служебна бележка от Национална следствена служба, че срещу кандидата няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

10. Копие от военноотчетна книжка.

11. Заверено копие от Протокол за годишен профилактичен медицински преглед (за освободените от военна служба преди по-малко от една година от датата на подаване на документите).

12. Експертно решение удостоверяващо годността за служба в доброволния резерв, издадено от ЦВМК към ВМА (за лицата, които не са представили Протокол за годишен профилактичен медицински преглед или е изминало повече от една година от датата на освобождаване от военна служба), кандидатите ще бъдат изпратени на медицински прегледи в МБАЛ – Сливен към ВМА.

14. Протокол за психологична пригодност, издаден в ЛПЗП към ВМА (за лицата, които не са представили Протокол за годишен профилактичен медицински преглед или е изминало повече от една година от датата на освобождаване от военна служба), кандидатите ще бъдат изпратени на тест за психологична пригодност във ВМА – София.

15. Други документи в съответствие с изискванията на длъжността.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за служба в доброволния резерв

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен

и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел, Твърдица.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Сливен, подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 28.10.2022 г.

 

Службата на българските граждани в доброволния резерв е служба с особено предназначение, свързана с отбраната и сигурността на Република България.

За всяка навършена година на разположение за активна служба, резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение, в съответствие със заеманата длъжност, за която е сключен договорът и присвоеното военно звание. Възнагражденията се изплащат през месеца, следващ месеца на навършването на годината, на разположение за активна служба от резервиста.

За времето на разположение за активна служба резервистите имат право на:

- Предимство при кандидатстване за приемане на военна служба, при равни други условия.

- При постъпване на обучение във висшите военни училища, при равни други условия.

- Ползване на болниците на Министерството на отбраната за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

- Ползване на почивните бази на Министерството на отбраната при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

По време на активна служба трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от страна на работодателя (органа по назначаването).

 

Адрес и телефон за информация:

 

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен

бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

Инстаграм профил: vo_sliven

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев