Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 158 вакантни длъжности за служба в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

28.04.2021 / 15:43

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени 158 (сто петдесет и осем) вакантни длъжности

за служба в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ, във военни формирования от състава

на Военноморските сили и Централно военно окръжие,

които следва да се заемат след провеждане на конкурс от български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

Обявените длъжности са в следните военни формирования:

 

Военни формирования от състава на Военноморските сили:

 в.ф. 22580 – Варна (8 длъжности)

 в.ф. 38010 – Варна (81 длъжности)

 в.ф. 56080 – Варна (10 длъжности)

 в.ф. 22480 – Бургас (47 длъжности)

 в.ф. 34590 – Бургас (4 длъжности)

 

Военни формирования от състава на Централно военно окръжие:

 в.ф. 56060 – София (2 длъжности)

 в.ф. 54390 – Кърджали (1 длъжност)

 в.ф. 52440 – Стара Загора (1 длъжност)

 в.ф. 54260 – Ловеч (1 длъжност)

 в.ф. 54710 – Варна (1 длъжност)

 в.ф. 52920 – Търговище (1 длъжност)

 в.ф. 54180 – Русе (1 длъжност)

 

Подробно с вакантните длъжности за служба в доброволния резерв може да се запознаете

на нашите профили в Инстаграм и Фейсбук, на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене

 

в област Сливен, подават документи във Военно окръжие – Сливен

в срок до 09.07.2021 г.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за служба в доброволния резерв им се предоставят

от Военно окръжие – Сливен и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

 

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

Инстаграм профил: vo_sliven

Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на изискванията на чл. 24 от Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България:

 Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.

 Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

 Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

 Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение".

 Да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната Българската армия и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

 Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв.

 Към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв.

Пределната възраст за служба в доброволния резерв, е:

- За войници (матроси) – 55 години.

 

Българските граждани завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, желаещи да кандидатстват за служба в доброволния резерв, подават заявление съответно до командира на Военноморските сили или до началника на ЦВО, за до 3 (три) избрани от тях длъжности обявени със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-308/15.04.2021 г., като прилагат следните документи:

1. Автобиография.

2. Копие от документи за придобито образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

3. Копие на документ за трудов стаж.

4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 5 от ЗРВСРБ.

5. Декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение.

6. Декларация, че няма друго гражданство, освен българско.

7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни.

8. Копие от военноотчетна книжка (за тези, които са отслужили наборна военна служба).

9. Свидетелство за съдимост (за работа в Министерството на отбраната).

10. Експертно решение, удостоверяващо годността за служба в доброволния резерв, издадено от Централната военномедицинска комисия към ВМА или структурите към нея.

12. Други документи в съответствие с изискванията на длъжностите, за които кандидатстват.

 

Службата на българските граждани в доброволния резерв е служба с особено предназначение, свързана с отбраната и сигурността на Република България.

За всяка навършена година на разположение за активна служба, резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение, в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, изискващо се за длъжността, за която е сключил договора. Възнагражденията се изплащат през месеца, следващ месеца на навършването на годината, на разположение за активна служба от резервиста.

За времето на разположение за активна служба резервистите имат право на:

- Предимство при кандидатстване за приемане на военна служба, при равни други условия;

- При постъпване на обучение във военни училища, при равни други условия;

- Ползване на болниците на Министерството на отбраната за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

- Ползване на почивните бази на Министерството на отбраната при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

По време на активна служба трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от страна на работодателя (органа по назначаването).

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев