Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява длъжности за служба в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

13.01.2021 / 16:17

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени длъжности за служба в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ,

които могат да се заемат от български граждани освободени от военна служба,

без провеждане на конкурс.

 

Обявените длъжности са в следните военни формирования:

 

* за Военновъздушните сили – общо 115 длъжности:

 

- в.ф. 36150 – Стара Загора / 44 длъжности.

- в.ф. 26720 – Черноморец / 38 длъжности.

- в.ф. 52860 – Кичево / 33 длъжности.

 

* за Военноморски сили – общо 29 длъжности:

 

- в.ф. 22480 – Бургас / 11 длъжности

- в.ф. 34590 – Бургас / 4 длъжности.

- в.ф. 38010 – Варна / 9 длъжности.

- в.ф. 56080 – Варна / 5 длъжности.

 

Българските граждани освободени от военна служба и желаещи да кандидатстват за служба в доброволния резерв, подават заявление до началника на Военно окръжие – Сливен, за избрана от тях длъжност обявена със заповед на министъра на отбраната на Република България № OX-1013/10.12.2020 г., като приложат следните документи:

1. Автобиография.

2. Заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация.

3. Копие на документ за трудов стаж.

4. Свидетелство за съдимост.

5. Декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение.

6. Декларация за отсъствие на друго гражданство, освен българско.

7. Декларация, че желая да бъда приет на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от мен в резерва.

8. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни.

9. Служебна бележка от Национална следствена служба, че срещу мен няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

10. Копие от военноотчетна книжка.

11. Заверено копие от Протокол за годишен профилактичен медицински преглед (ако е освободен преди по-малко от една година от датата на подаване на документите);

12. Експертно решение удостоверяващо годността за служба в доброволния резерв, издадено от ЦВМК към ВМА или структурите към нея по реда на чл. 21 от Наредба № Н-6/2018 г. за военномедицинската експертиза (за тези, които не са представили протокол или е изминало повече от една година от датата на освобождаване от военна служба);

14. Протокол за психологична пригодност, издаден в ЛПЗП към ВМА.

15. Други документи в съответствие с изискванията на длъжността, за която кандидатства.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Сливен, подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 29.10.2021 г.

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

- Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.

- Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв.

- Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

- Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

- Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

- Към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им остават не по-малко от 2 (две) години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв.

Пределната възраст за служба в доброволния резерв, е както следва:

- За войници (матроси) – 55 години.

- За сержанти (старшини), офицерски кандидати, младши офицери и старшите офицери – 60 години.

- За офицерите с висши военни звания – 65 години.

- Да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

 

Подробно с вакантните длъжности може да се запознаете на нашата Фейсбук страница,

на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел, Твърдица.

 

Документите на желаещите да кандидатстват за служба в доброволния резерв

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

 

Службата на българските граждани в доброволния резерв е служба с особено предназначение, свързана с отбраната и сигурността на Република България.

За всяка навършена година на разположение за активна служба, резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение, в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, изискващо се за длъжността, за която е сключил договора. Възнагражденията се изплащат през месеца, следващ месеца на навършването на годината, на разположение за активна служба от резервиста.

За времето на разположение за активна служба резервистите имат право на:

- Предимство при кандидатстване за приемане на военна служба, при равни други условия.

- При постъпване на обучение във военни училища, при равни други условия.

- Ползване на болниците на Министерството на отбраната за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

- Ползване на почивните бази на Министерството на отбраната при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

По време на активна служба трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от страна на работодателя (органа по назначаването).

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев