Тази онлайн платформа е разработена като своеобразно продължение на "Открита Трудова Борса Сливен 2017". Работодателите могат да обявяват свободните си работни позиции и да подберат подходящи служители за своите нужди.

Военно окръжие – Сливен обявява 171 вакантни длъжности ъв военни формирования от Военноморските сили

04.06.2020 / 12:31

О Б Я В А

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени 171 (сто седемдесет и една) вакантни длъжности

във военни формирования от Военноморските сили,

които следва да се заемат след провеждане на конкурс

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани,

завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

Обявените длъжности са в следните военни формирования:

 

- в.ф. 56080 – Варна / 10 вакантни длъжности

- в.ф. 38010 – Варна / 109 вакантни длъжности

- в.ф. 22480 – Бургас / 48 вакантни длъжности

- в.ф. 34590 – Бургас / 4 вакантни длъжности

 

Подробно с вакантните длъжности може да се запознаете на нашата Фейсбук страница, на място във Военно окръжие – Сливен

и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел, Твърдица.

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

- Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство.

- Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв.

- Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

- Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

- Да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв.

Пределната възраст за служба в доброволния резерв, е както следва:

- За войници (матроси), сержанти (старшини), офицерски кандидати и младши офицери – 55 години;

- За старшите офицери – 60 години;

- За офицерите с висши военни звания – 63 години.

- Да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене

 

в област Сливен, подават документи във Военно окръжие – Сливен

в срок до 10.07.2020 г.

 

 

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

 

 

 

Българските граждани завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, желаещи да кандидатстват за служба в доброволния резерв, подават заявление до началника на Военно окръжие – Сливен, за до 3 (три) избрани от тях длъжности обявени със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-389/21.05.2020 г., като прилагат следните документи:

1. Автобиография.

2. Копие на диплома за образование и/или свидетелство за квалификация.

3. Копие на документ за трудов стаж.

4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 5 от ЗРВСРБ.

5. Декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение.

6. Декларация, че няма друго гражданство, освен българско.

7. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни.

8. Копие от военноотчетна книжка (за тези, които са отслужили наборна военна служба).

9. Свидетелство за съдимост.

10. Служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

11. Експертно решение, удостоверяващо годността за служба в доброволния резерв, издадено от Централната военномедицинска комисия към Военномедицинска академия или структурите към нея.

12. Протокол за психологична пригодност, издаден в Лабораторията по психично здраве и превенция към ВМА.

12. Други документи в съответствие с изискванията на длъжностите, за които кандидатстват.

 

 

Документите на желаещите да кандидатстват за служба в доброволния резерв

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

 

 

 

Службата на българските граждани в доброволния резерв е служба с особено предназначение, свързана с отбраната и сигурността на Република България.

За всяка навършена година на разположение за активна служба, резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение, в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, изискващо се за длъжността, за която е сключил договора. Възнагражденията се изплащат през месеца, следващ месеца на навършването на годината, на разположение за активна служба от резервиста.

За времето на разположение за активна служба резервистите имат право на:

- Предимство при кандидатстване за приемане на военна служба, при равни други условия;

- При постъпване на обучение във военни училища, при равни други условия;

- Ползване на болниците на Министерството на отбраната за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

- Ползване на почивните бази на Министерството на отбраната при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

По време на активна служба трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от страна на работодателя (органа по назначаването).

 
 

Copyright © 2008-2023 Обяви за работа от Сливен и региона | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | Програмиране и SEO от Христо Друмев